جلوگیری از آلودگی شیر در گاوداری

توسط : modir


تحلیل نوع و کیفیت آلودگی مخزن شیر به دامدار کمک می کند تا منشاء آلودگی مخزن شیر را شناسایی کند. این منشاء متیواند، پستان آلوده، بهداشت پائین شیر دوشی، عدم رعایت مسائل امنیت زیستی توسط کارگران، بیوفیلم تشکیل شده در مسیر انتقال شیر به مخزن شیر باشد.