لیست اسپرم های خارجی و داخلی

 

 

 

 

 

 

برای مشاهده کاتالوگ اسپرم های موجود در دفتر زیتون اصفهان و اطلاعات مربوط به هر اسپرم روی نام

اسپرم مورد نظر کلیک نمایید.

 

No Reg No. NAAB CODE  /نام/ NAME
1 3013841929 1HO12261 ABANDON
2 69093189 1HO10422 AGENT
3 3013841879 1HO12211 BAYER
4 3146196222 1HO13908 BANNER
5 3146911946 1HO14001 CATALAN
6 3132632869 1HO13219 JESSE
7 69560654 1HO10360      CLOUD
8 3138766230 1HO12977 CYPRESS
9 3128793022 1HO12979 GILLETTE
10 3143352014 1HO13706 DUNE
11 71451889 1HO11545 DUSTY
12 69912665 1HO10550           DAVINCI
13 3146196229 1HO13915 DEMARCO
14 3013841922 1HO12254 LUMINIS
15 69560673 1HO10379      MADERA
16 70541480 1HO10749          NEVADA
17 3146196214 1HO13900 OKAY
18 3131123292 1HO13417 PIXEL
19 3137349398 1HO13639 PONGO
20 3137349416 1HO13657 REACTOR
21 3132633015 1HO13365 SULLIVAN
22 3013001449 1HO12123 SANTA CRUZ
23 3137349406 1HO13647 TAMER
24 3137349432 1HO13673 TARKOWSKI
25 3128793011 1HO12971 TEWS
26 3128824496 1HO13190 TAGS
27 70750485 1HO10824 TANGO
28 3137349276 1HO13517 TULLY
29 3146196228 1HO13914 YURI
30 3013841908 1HO12240 YASMIN
31 3143352145 1HO13737 YOGO
32 69560688 1HO10394        YIELDER
33 5640184729 180HO89394 LANISTER (X)
34 7948710954 180HO92525 NAXEL (X)