استرس گرمایی و مدیریت آن در گله های گاو شیری

 اثرات مخرب  تنش گرمایی و کنترل و پیشگیری از آن