مجموعه پرورش گاو شیری

1398/11/21

جابجایی شیردان

 جابجایی شیردان

انحراف شیردان یا همان معده حقیقی گاو از مکان اصلی اش به سمت راست یا چپ را اصطلاحا جابجائی شیردان می گویند.شیردان باید به صورت طبیعی نزدیک به کف شکم متمایل به راست باشد اما بر اثر جابجایی ممکن است...


1398/09/02

زمان از شیرگیری گوساله

زمان از شیرگیری گوساله ها
 از دیدگاه نظری می توان بیشتر گوساله ها را از 4 هفتگی به بالا از شیر گرفت. اما از نقطه نظر دستیابی به بهترین کارکرد گوساله و هزینه های پرورش ،سن بهینه از شیر گیری نزدیک به 5 تا 6 هفتگی است...