نشست تخصصی در حاشیه هفتمین کنگره علوم دامی

;در حاشیه هفتمین کنگره علوم دامی، یک نشست تخصصی با حضور اساتید بنام و جهانی شرکت کننده در کنگره و نمایتدگان دامداران و صنایع لبتی برگزار شد. در این نشست تخصصی که با حضور عزیزاللهی، مقدسی، باکری، مهندس ملاصالحی، و نمایندگان شرکتهای کاله و دامداران و جمع کثیری از فعالین صنعت گاو شیری، مسئولین امور دام از استان های مختلف تشکیل شد، مشکلات صنعت گاو شیری از جنبه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از دبیرخانه;شیر ایستگاه سلامت;، دکتر نیلی و دکتر زرگران شرکت کردند. مباحث مطرح شده در ارتباط با فعالیت های;دبیرخانه شیر ایستگاه سلامت;، که در جلسه منعکس و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.