آنفلونزای پرندگان؛ عوامل، نشانه ها و راه های پیشگیری

دکتر حسن نیلی، فوق تخصص آنفلوانزای پرندگان، استاد تمام دانشگاه و رئيس مرکز تحقيقات بيماريهاي پرندگان به دليل اهميت این بيماري، حدود دو دهه قبل یعنی در سال 1378 طي نامه اي به رياست محترم جمهوري اهميت آن را منعکس نمود. رياست محترم جمهوري نيز طی نامه 54528 مورخه 12/10/78 با مهم و درخور توجه دانستن موضوع، دستگاههاي مختلف اجرایي را موظف به مقابله با اين بيماري نمودند. از آن زمان تاکنون خوشبختانه آمادگي زيادي در دستگاه هاي مربوطه در وزارت بهداشت و جهاد کشاورزي ايجاد شده و اطلاع رساني بموقع سازمان دامپزشکي کشور در مقاطع مختلف مانع از انتشار بي رويه بيماري ناشي از آنفلونزاي فوق حاد در صنعت طيور و جوامع انساني کشور شده است. در نشست تخصصي که به همين منظور در اداره کل دامپزشکي استان اصفهان برگزار گرديد، دکتر نيلي اهميت مطالعات اپيدميولو ژيک، پاتوبيولو ژيک و فيلوژنيک را جهت طراحي استراتژي موثر براي مقابله با اين ويروس مورد توجه قرار داد. ايشان اطلاعات مرتبط با پاتوبيولو ژي ويروس را پيش نياز اتخاذ هر گونه استراتژي و تصميم کلان در سطح ملي جهت مقابله موثر با همه گيري ناشي از اين ويروس دانست. دکتر نيلي بخشهايي از نتايج تحقيقات انجام شده در چند دهه گذشته در مرکز تحقيقات بيماريهاي پرندگان را به استحضار کارشناسان رسانيد.

متن کامل مقاله