بازدید از چند واحد دامداری

 •  واحد دامداری حاج آقا کشاوز
 • این واحد در حال حاضر 400 راس دام دوشا دارد...
 •  
 •  
 •  
 •  
 • واحد دامداری آقای کوندوری در حال حاضر 200 راس دام دوشا را داراست...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • واحد 300 راسی جناب آقای اسماعیلیان
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •