سی و هفتمین نشست تخصصی زیتون اصفهان-کارگاه جیره نویسی - برگزار شد

اهمیت تغذیه علمی در پرورش گاو شیری

ارزش سالانه تولیدات دامی در استان اصفهان حداقل 7 تا 10 هزار میلیارد تومان می باشد. که از این میزان 70-60 % مربوط به گاو شیری اعم از شیر، تلیسه و گوشت می باشد. سطح درآمد یک واحد گاوداری بستگی به میزان تولید و هزینه های آن دارد که از این میان خوراک مصرفی با حدود 70 درصد بیشترین نسبت هزینه ها را به خود اختصاص می دهد. بنابراین هر چقدر هزینه های غذایی کاهش یابد حرفه ی گاوداری از سود آوری بیشتری برخوردار خواهد بود . لذا ابا بهبود بهره وری خوراک حتی به اندازه 1% ، چیزی حدود 50 میلیارد تومان در سال سودآوری در بخش دامپروری استان افزایش خواهد یافت. در ادامه سلسه نشست ها و خدمات آموزشی زیتون اصفهان، اولین جلسه از کارگاه اصول جیره نویسی مورخ 97/7/11 در دفتر زیتون با حضور دکتر قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و با مشارکت کارشناسان واحدهای تولیدی برگزار گردید.