سی وپنجمین نشست تخصصی زیتون اصفهان برگزار گردید

سی و پنجمین نشست تخصصی زیتون اصفهان با موضوع "مدیریت تغذیه گوساله های شیرخوار"  با حضور اساتید و کارشناسان صنعت گاو شیری با حضور اقای دکتر قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، روز چهارشنبه 27 دی ماه 96در دفتر زیتون اصفهان برگزار گردید. در ابتدای نشست آقای دکتر نیلی مدیریت محترم زیتون اصفهان با اشاره به اهمیت افزایش بهره وری در واحد گاو شیری اذعان داشتند با توجه به شرایط کنونی و وضعیت اقتصادی حاکم که حاشیه سوداوری به شدت رو به کاهش می باشد، کم کردن فاصله بین دانشگاه و نهادهای علمی با صنعت در جهت افزایش بهره وری بسیار ضروری به نظر می رسد. در ادامه آقای دکتر قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به بررسی چالش های پرورش گوساله پرداختند. وی گفت: گوساله ها در بدو تولد بدلیل نداشتن سیستم ایمنی و گوارشی کامل و نیز بدلیل چالش هایی که در پی پرورش صنعتی به آنها تحمیل می گردد (جدا بودن از مادر، پرورش انفرادی و ...) با چالش های بسیاری روبرو هستند. لذا موفقیت در عرصه پرورش گوساله های سالم با رشد مناسب و با عملکرد تولیدی ایده ال در آینده وابسته به کاهش این چالش ها برای گوساله ها می باشد. دامپروران دریافته اند که پرورش موفق در دوره شیرخوارگی نه تنها منجر به تولید گوساله بهتر و قوی تر می شود بلکه اثرات بلند مدتی بر عملکرد آن در آینده (سن تلقیح، تولید شیر) دارد. از همین رو، تحقیقات متعددی درصدد یافتن بهترین شیوه مدیریت پرورشی گوساله از جمله مدیریت تغذیه بوده اند. بطور کلی موفقیت در پرورش گوساله مرحون دستیابی به 3 ویژگی در گوساله است: 1- ایمنی کافی در گوساله، 2- سرعت رشد مناسب (وزن مناسب) و 3- توسعه کافی شکمبه قبل از شیرگیری. توجه به این 3 خصوصیت باعث کاهش تلفات، گوساله بهتر و انتظار تولید خوب در آینده خواهد شد. تامین ایمنی گوساله و تغذیه آغوز با کیفیت در زمان مناسب و به مقدار کافی پس از تولد بسیار مهم می باشد همچنین از شیرگیری گوساله ها نیز بایستی در زمان مناسب یعنی زمانی که شکمبه به اندازه کافی تکامل و توسعه یافته است صورت پذیرد. در نهایت با مدیریت مناسب دوره پرورش گوساله ها پرورش دهندگان به اهداف خود رسیده و سوداوری ایده الی هم خواهند داشت.