سی و چهارمین نشست تخصصی زیتون اصفهان برگزار گردید

یکی از معیارهای کلیدی موفقیت و رقابت پذیری در حرفه گاوداری شیری، نظارت بر عملکرد و بازدهی اقتصادی و اعمال تغییرات لازم برای بهبود گلوگاههایی است که اثر منفی بر سود آوری دارند. دام ها جزو دارایی های زنده به حساب آمده که موجب افزایش سود میگردند ودر واقع هدف اصلی از احداث گاوداری کسب سود است پس مانند هر سازمانی بدون رعایت مسائل اقتصادی و مدیریتی نمی توان در کار موفق شد.اقتصاد یک واحد دامداری در گروی فاکتورهای بسیار متعدد و گاها پیچیده ای قرار دارد که از این میان عملکرد تولیدمثلی یکی از موارد کلیدی به شمار می رود. نظر به اینکه یکی از مهمترین دوران برای کنترل و مدیریت تولیدمثل، دوره پس از زایش می باشد؛ زیتون اصفهان در ادامه سلسله نشست های تخصصی خود سی و چهارمین نشست تخصصی را به

مدیریت عملکرد تولیدمثلی گاوشیری در دوران پس از زایش

اختصاص داد. این نشست در ابتدا با سخنرانی دکتر نیلی پیرامون مسایل پیش روی صنعت گاو شیری، بررسی و مدیریت تولیدمثل در گله های گاو شیری در جهت بقای گله ها و تولید مقدار بهینه شیر و نیز سرانه مصرف شیر در کشور آغاز شد. در ادامه جناب اقای دکتر کدیور عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد به بررسی متداول ترین بیماری ها در زمان پس از زایش شامل جفت ماندگی، عفونت رحمی، کیست های تخمدانی پرداخته و راه های پیشگیری ، کنترل و درمان این مشکلات را مطرح نمودند.