سی و یکمین نشست تخصصی زیتون اصفهان با عنوان آنفلوانزای فوق حاد H5N8 با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان و دامپزشکان برگزار گردید

به دنبال انتشار آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مناطق وسیعی از کشوهای اروپایی، آفریقایی و آسیاسی، سی و یکمین نشست تخصصی زیتون اصفهان با عنوان آنفلوانزای فوق حاد با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان و دامپزشکان برگزار گردید. در این نشست تخصصی دکتر نیلی، استاد تمام دانشگاه اصفهان و فوق تخصص آنفلوانزای پرندگان با ارائه نتایج مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در خصوص پاتوبیولوژی این ویروس در گونه های مختلف پرندگان، نتایج تحقیقات خود در این زمینه را ارائه نمود. در ادامه به سئوالات شرکت کنندگان در این نشست تخصصی پاسخ داده شد و همچنین دستور رئیس جمهور محترم در خصوص کنترل و پیشگیری از این بیماری به استحضار شرکت کنندگان رسید.

 

 

 

 

مرگ شدید سلولهای عضلات اسکلتی در جوجه SPF در مطالعات تجربی بر روی ویروس آنفلوانزای فوق حاد با استفاده از هیستوپاتولوژی دیده میشود. 

ویروس های آنفلوانزای LP در سطح غشاء سلولی در سلوهای مخاطی دستگاه تنفس (نای) در جوجه های کوشتی در تصویر تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی Philips CM10 دیده می شود. همچنین یک ذره ویروس آنفلوانزا در حاشیه سمت راست بالای تصویر که از نمونه های تلقیح شده به تخم مرغ با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است دیده میشود.

تراکم زیاد ویروس های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که در اثر تحت تیپ H5N1 ایجاد می شود. تصویر فوق از لوزالمعده یک جوجه تلف شده در مطالعات تجربی جهت تعیین قابلیت بیماری زایی ویروس آنفلوانزای پرندگان در لندن تهیه شده است.